ΥΠΕΡΩΟΣΧΙΣΤΙΕΣ

Με τον όρο σχιστίες ονομάζουμε τις ανατομικές δυσπλασίες που διαχωρίζουν κατά μήκος δυο τμήματα μαλακών ή σκληρών ιστών που έπρεπε να είναι μεταξύ τους ενωμένα σε ενιαίο όργανο, κατά την εμβρυακή διάπλασή τους. Η αιτία εμφάνισης των υπερωοσχιστίων είναι η αδυναμία συνένωσης των δυο πλάγιων άνω γναθιαίων αποφύσεων.

Οι διαταραχές που παρουσιάζουν τα παιδιά με υπερωοσχιστία είναι κυρίως διαταραχές ομιλίας. Ωστόσο, μπορεί να παρουσιαστεί και καθυστέρηση στην
ανάτπυξη του λόγου, λόγω της ελαφράς ή μέτριας βαρηκοίας που συνοδεύει αυτή την πάθηση.


Τα κύρια χαρακτηριστικά ομιλίας ενός παιδιού με υπερωοσχιστία είναι τα εξής:
1. Φωνολογική καθυστέρηση
2. Δυσκολία στην άρθρωση
3. Ρινολαλία
4. Μη καταληπτή ομιλία
5. Διαταραχές φώνησης – μείωση έντασης φωνής.

Αξιολόγηση
Είναι σημαντικό να γίνεται έλεγχος της ανάπτυξης της επικοινωνίας του παιδιού (π.χ. παιχνίδι, μη λεκτική επικοινωνία, κατανόηση λόγου, λεξιλόγιο, σύνταξη,
σημασιολογία, άρθρωση). Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στην πλήρη στοματοπροσωπική εξέταση. Επίσης, είναι απαραίτητο να γίνει χρήση εργαστηριακών εξετάσεων (π.χ. ρινόμετρο) για να πραγματοποιηθεί σωστός και λεπτομερής έλεγχος της στοματουπερωορινικοφαρυγγικής λειτουργίας.


Θεραπεία

Ο λογοπεδικός πρέπει να αποκαταστήσει τα αρθρωτικά και φωνολογικά
προβλήματα καθώς και τα προβλήματα αντήχησης. Επίσης, είναι υπεύθυνος για
τα προβλήματα δυσφαγίας. Τέλος, είναι σηματντικό να γίνεται χρήση της
προσθετικής χειρουργικής (π.χ. προσθήκη/ ανύψωση υπερώας).

Πιστεύουμε στην ελεύθερη έκφραση των παιδιών!

Τα παιδιά διασκεδάζουν, εκφράζονται, μαθαίνουν, συνδυάζουν, ανακαλύπτουν, δημιουργούν, κοινωνικοποιούνται κάνοντας αυτό που ξέρουν καλύτερα: ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ !